Общи условия за томбола за почивка за двама в гр. Черноморец в студио с гледка море

I. Томболата

Томболата „Спечели почивка за двама в гр. Черноморец” представлява провеждане на празнична томбола за всички лоялни клиенти на www.more-bg.com. Наградата е 1 нощувка в гр. Черноморец, която ще се изтегли в края на юли и 1 нощувка, която ще се изтегли в края на август.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
В томболата се включват всички клиенти, които са си поръчали продукт от www.more-bg.com с техният номер на поръчка, томболата за почивка в гр.Черноморец продължава до края на август, когато ще изтеглим и последният печеливш.


Играта ще бъде проведена съгласно настоящите Обши условия и правила за участие.

III. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:

„МОРЕ-БГ 2021” ЕООД, ЕИК 206465385, със седалище и адрес на управление: България, гр. Черноморец, ул. Георги Кондолов 31, представлявано управителя на дружеството Теодора Тодорова.
Е-mail за контакт: contact@more-bg.com

IV. УЧАСТНИЦИ

Участник в играта „Спечели почивка в гр. Черноморец” може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 г., което е взело участие в организираната от МОРЕ-БГ 2021 ЕООД томбола. Лица, които не са навършили 18 (осемнадесет) годишна възраст.

V. НАГРАДИ:

Наградите са 1 нощувка за двама в студио с гледка море, изтеглена в края на юли и 1 нощувка за двама в студио с гледка море, изтеглена в края на август. Можете да видите студиото тук:

VI. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:

Играта се организира и провежда само за територията на Република България.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И ТОМБОЛАТА

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Томболата, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл. 2. Провеждането и участието в Томболата се извършва в съответствие с настоящите общи условия и правилата, установени по-долу, за което не се изисква изрично съгласие от страна на Участника. 

Чл. 3. Организаторът определя Правилата на Томболата едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. 

Чл. 4. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

Чл. 5. Правилата на томболата са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участниции. Всеки участник има право да участва в Играта след като закупи продукт от www.more-bg.com и получи номер на поръчка, както и си заплати за продукта с наложен платеж с офис на Еконт/Спиди или на личен адрес. С извършването на тези действия участниците декларират, че са съгласни да участват в Играта и че приемат настоящите правила за участие.

Чл. 6. За участие в Играта участникът следва да спазва ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ описани в този документ.

 

Чл. 7. Ограничения за участие:

Не може да бъде участник в Играта лице, което си е поръчало продукт от www.more-bg.com, получило е номер на продукта, но не си е взело поръчката от офиса на Еконт/Спиди или е отказало продукта на домашния си адрес. Клиенти, които са закупили продукт и са го върнали също не участват.

Чл. 8. Участието в Играта е безплатно и  е обвързано с покупка на стоки oт www.more-bg.com

Чл. 9. Спечелената награда се предава, ако спечелилият участник отговаря на изискванията и настоящите Общи условия.

Чл. 10. Обявяване на спечелилите:

  • Томболите ще бъдат изтеглени в края на юли и в края на август.
  • Спечелилите НАГРАДИ от играта, ще бъдат обявявани във фейсбук страницата ни.

Чл. 11. Един участник може да спечели само една награда.

Чл. 12. Известяване на участниците, спечелили награди:

Организаторът ще уведоми участниците по телефона непосредствено след изтеглянето на томболата.

Чл. 13. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници без предупреждение, при съмнение за нарушение на правилата.

Чл. 14. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

Чл. 15. Замяната на наградите срещу пари или други ползи не се извършва.

Чл. 16. С участието си в Играта, участниците дават съгласието си,  в случай, че спечелят награда,  техните имена и снимки да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал за маркетингови цели на Организатора без заплащане на хонорар. Спечелилите тези награди се съгласяват с горното.

Чл. 17. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от промоцията. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име или други обявени публично от участника данни. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните, включително от Facebook и други социални мрежи.

Чл. 18. Съдебен спор

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в Играта ще се решава извънсъдебно и посредством способите на медиация или в случай, че това не е възможно – от компетентните български съдилища.

Чл. 19. С участието си в Играта, участниците се съгласяват да се съобразяват и спазват Общите положения и Общите правила от този документ.

Чл. 19. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена, въведени в регистрационната форма за участие и регистрационния талон за участие в томболата; дефектно или неуспешно предаване на данни; неправилно попълване на талона за участие; други форсмажорни обстоятелства.

Чл. 26. Настоящите Правила влизат в сила от момента на оповестяването им на страницата www.more-bg.com и действат през целия период на провеждане на Играта.

НАГРАДИ В ТОМБОЛАТА „СПЕЧЕЛИ НОЩУВКА ЗА ДВАМА В ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ

1 бр. нощувка за двама в гр. Черноморец в студио на 4ти етаж, с гледка море.

1 бр. нощувка за двама в гр. Черноморец в студио на 4ти етаж, с гледка море.